Darmowa wysyłka powyżej 260 zł

Reklamacje

Wstęp

Procedura reklamacyjna określa postępowanie klienta i BIORUŽA, s. R. O., z siedzibą pod adresem Laborecká 1.010 01 Žilina, IČ: 52234070, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Żylinie, sekcja: Sro:, Numer akt: 71761 / L, miejsce zarejestrowania działalności: Laborecká 1 010 01 Žilina a
miejsce prowadzenia działalności: Bioruža, Rosinská 13 010 08 Žilina w przypadku, gdy pomimo wszelkich starań firmy o utrzymanie wysokiej jakości
towarów wzniknie prawnie uzasadniony powód po stronie klienta (konsumenta końcowego lub przedsiębiorcy) do skorzystania z prawa wynikającego z odpowiedzialności za:
wady sprzedanego towaru. Wszystkie reklamacje, także te nieuzasadnione, staramy się rozwiązywać ku zadowoleniu wszystkich uczestników.

Artykuł I

Zapobieganie

1. Przy zamawianiu towaru konieczne jest sprawdzenie wybranego rodzaju i wielkości opakowania przed potwierdzeniem zamówienia na www.bioroza.pl lub przed wysłaniem zamówienia na adres info@bioroza.pl. Zapobiegniemy rozwiązywaniu problemu związanego z dostawą niechcianych towarów lub opakowań.

2. Podczas korzystania z towaru należy zwrócić należytą uwagę na zalecane użycie podane na opakowaniu towaru, w ulotkach dołączonych do opakowania lub na naszej stronie internetowej lub skontaktować się z nami pod adresem info@bioroza.pl. Mozesz również kontaktować nas telefonicznie z pytaniami związanymi z zastosowaniem w konkretnym przypadku. Zapobiegniemy Twojemu niezadowoleniu ze skuteczności produktów.

3. Naszym obowiązkiem jest odpowiadać na Twoje sugestie, ulepszać wszystkie procesy i uzupełniać dostępne informacje o produktach, aby zapobiec uzasadnionym reklamacjom.

Artykuł II

Podstawowe warunki reklamacji

  1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru w okresie gwarancji przysługuje Ci prawo do reklamacji tej wady.

  2. Wada oznacza niezgodność pomiędzy zamówieniem, fakturą i/lub dostarczonym towarem, uszkodzoną paczką lub towarami w niej zawartymi.

  3. Za wadę nie można uznać:

  * nieprzyjemnego dla klienta doznania wzrokowe lub węchowe
  * zmiany wynikające z naturalnego charakteru użytych surowców
  * błędu po stronie klienta przy zamawianiu towaru
  *zużycia lub wyużyci towarów spowodowane normalnym użytkowaniem;
  * lub jeśli wynika to z charakteru rzeczy (np. pod koniec okresu użytkowania)

Nie ponosimy odpowiedzialności za wadę, jeśli towar ma wadę w momencie odbioru i z powodu tej wady ustalany jest rabat od ceny zakupu lub towar jest dostarczany na zamówienie jako prezent.

  4. Aby zapewnić prawidłowe składanie i rozpatrywanie reklamacji postępuj zgodne z zaleceniami zawartymi w załączniku 1.

  5. W przypadku skorzystania z prawa do reklamowania wady towaru sprzedanego prawidłowo, reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 30 dni od daty złożenia reklamacji.

 Artykuł III

  Miejsce i sposób składania reklamacji

  1. W przypadku chęci do skorzystania z prawa do reklamacji naszego towaru, prosimy o niezwłoczną reakcję celem stwierdzenia wady towaru.

  2.Reklamację możesz złożyć jako klient końcowy bezpośrednio w sklepie lub e-sklepie, w którym zakupiłeś towar za okazaniem dowodu wpłaty i zgodnie z procedurą reklamacyjną sklepu lub e-shopu

  3. Jako końcowy klient lub przedsiębiorca, który zakupił towar bezpośrednio na www.bioroza.pl, jesteś zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o reklamacji:

     * za pośrednictwem modułu reklamacji bezpośrednio przez e-shop
     * telefonicznie: na +420792578253
     * e-mailem na reklamacje@bioroza.pl
     * pocztą lub osobiście pod adresem Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina

4. We wstępnej informacji o reklamacji (za pośrednictwem sklepu internetowego, e-maila lub poczty) podaj swoje dane osobowe, numer zamówienia / faktury, rodzaj i zakres wad reklamowanego towaru lub jak wada pojawia się na towarze, jakie roszczenie składasz w związku z reklamacją, datę i podpis

5. Jesteśmy zobowiązani ustosunkować się do reklamacji w ciągu 24 godzin w formie potwierdzenia o tym, kiedy złożyłeś reklamację, co jest jej przedmiotem oraz jakiego sposobu rozwiązania problemu reklamacji wymagasz (wszczęcie postępowania reklamacyjnego).

6. W celu skutecznego rozwiązania reklamacji prosimy o niezbędną wspólpracę w tejże kwestii.

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji masz prawo do zwrotu kwoty za wysyłkę. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji nie przysługuje Ci zwrot poniesionych przez Ciebie kosztów związanych z rozwiązaniem problemu reklamacji i jednocześnie www.bioroza.pl nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych z ich strony (chyba że Klient uważa, że ​​doszło do nadużycia praw z jego strony)

Artykuł IV

Postępowanie mające na celu przyjęcie reklamacji

Z prawa do reklamacji wady towaru (reklamacje) należy skorzystać w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od otrzymania towaru. Jeżeli okres użytkowania jest oznaczony na sprzedanej rzeczy, jej opakowaniu lub dołączonej do niego instrukcji, okres gwarancji nie wygasa przed upływem tego okresu.

1. Zniszczona paczka

Przyjmując przesyłkę, w przypadku widocznego uszkodzenia samego opakowania lub znajdującego się w nim towaru, masz prawo (zalecamy skorzystanie) nie przyjmować przesyłki. W przypadku przyjęcia przesyłki jesteś zobowiązany sporządzić protokół dotyczący uszkodzonej przesyłki (formularz jest dostępny u kierowcy usługi transportowej) i potwierdzić go przez kierowcę firmy transportowej. Następnie konieczne jest dostarczenie nam dokumentów reklamacyjnych w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki, abyśmy mogli później rozwiązać problem reklamacji z firmą transportową.

Informacje odnośnie reklamacji dotyczą:

 a) zgłoszenie reklamacji, w tym protokół o uszkodzeniu przesyłki w strukturze według załącznika 1

 b) fotodokoumentacja uszkodzonej przesyłki oraz produktów (instrukcję jak przygotowac  fotodokumentacje znajdziesz w załączniku  1 ) 

Przesłanie niejasnych, niekompletnych dokumentów, lub zbyt późne przesłanie w celu wszczęcia postępowania reklamacyjnego może być powodem do odrzucenia reklamacji.

2. Zniszczony towar

W przypadku przyjęcia przesyłki, która nie posiadała widocznych uszkodzeń zawartości należy postępować analogicznie jak w przypadku przesyłki uszkodzonej bez doręczenia protokołu o uszkodzeniu przesyłki potwierdzonego przez kierowcę firmy przewozowej.

3. Skryta wada towaru

Zgłoś reklamację wady, która pojawiła się później natychmiast po jej wykryciu lub ujawnieniu. Skontaktuj się z nami przez e-shop (moduł reklamacyjny), e-mail lub telefon.

Zgłaszając reklamację, określ, jaką wadę dostrzegasz w produkcie i jak się ona objawia. Następnie skontaktujemy się z Tobą i ustalimy dalszą procedurę załatwienia reklamacji.

W celu udowodnienia wady produktu prosimy o zwrot wadliwego produktu. Jeśli zużyje się więcej niż ¼ zawartości produktu, to twierdzenie może nie zostać zaakceptowane.

Jeżeli w efekcie produkt nie spełni Twoich oczekiwań, reklamacja może nie zostać przyjęta, ale będziemy starać się znaleźć sposób, jak produkt może działać w Twoich warunkach lub jak rozwiązać problem związany z Twoimi potrzebami poprzez inne produkty.

4. Niezgodność pomiędzy zamówieniem, fakturą i/lub dostarczonym towarem 

Przed zgłoszeniem rozbieżności między zamówieniem a dostarczonym towarem prosimy o sprawdzenie, czy wszystkie paczki zostały do ​​Państwa dostarczone.

W przypadku niedostarczenia którejkolwiek z paczek lub niedostarczenia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie.

W przypadku braku niezgodności z innego powodu niż niedoręczenie przesyłki, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu uzgodnienia dalszej procedury załatwienia reklamacji.

Artykuł V

Sposoby załatwienia reklamacji

1. W przypadku uzasadnionej reklamacji masz prawo do nieodpłatnego i niezwłocznego doprowadzenia przez nas towaru do stanu odpowiadającego Twoim wymaganiom oraz do zadośćuczynienia w jednym z poniższych sposobów.

2. W przypadku usunięcia wady, Klient ma prawo do jej bezpłatnego, terminowego i prawidłowego usunięcia. Bioróża jest zobowiązana do usunięcia wad bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji.

3. Jeżeli charakter wady jest nieproporcjonalny, Klient może żądać wymiany towaru (na życzenie Klienta możliwa jest wymiana na dowolny towar). Jeżeli wymiana towaru nie jest możliwa, klient może odstąpić od umowy lub zażądać rozsądnego obniżenia ceny towaru.

4. W przypadku nieusuwalnej wady Klient ma prawo do wymiany towaru, odstąpienia od umowy i zwrotu ceny za towar lub udzielenia rozsądnego rabatu od ceny towaru.

5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, poinformujemy Cię pisemnie (e-mailem lub pocztą) o przyczynach odrzucenia reklamacji (zakończeniu postępowania reklamacyjnego).


Artykuł VI

Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w procedurze reklamacyjnej. W Žilině 01.05.2018