BEZPŁATNA WYSYŁKA powyżej 260zl

Regulamin

WARUNKI SPRZEDAŻOWE

Warunki sprzedażowe sklepu internetowego www.bioroza.pl

1.) PODSTAWOWE INFORMACJE

Sprzedawca i zarządca sklepu internetowego:

firma: BIORUŽA, s. r. o.
z siedzibą pod adresem: Laborecká 1, 010 01, Žilina, Slovensko

zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Żylinie, dział: Sro:, Wstawka nr: 56848/L
na sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym
www.bioroza.pl

NIP: 52234070
REGON: SK2120953802


Numery rachunków dla płatności bezgotówkowych:

v EUR: 2940068012/1100, IBAN: SK63 1100 0000 0029 4006 8012
v CZK:
2201599266/2010, IBAN: CZ23 2010 0000 0022 0159 9266
v PLN:
IBAN: PL77 1020 1390 0000 6402 0705 9308

Kontakty:

Telefon: +48511029677
E-mail: info@bioroza.pl
Biuro, sklep i adres doręczenia: Rosinská 13,010 08 Žilina ,budynek Kinekus - wejście C
Godziny otwarcia: Po – Pią 7:30 – 16:00

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejsze warunki (zwane dalej „warunkami”) spółki handlowej BIORUŽA, s. r. o. z siedzibą pod adresem Laborecká 1, 010 01, Żylina, zarejestrowanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Żylinie, sekcji Sro, wstawka 15870/L (zwana dalej „sprzedawcą”) reguluje, zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks Cywilny (zwany dalej „ Kodeks”), wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej „umową kupna”) zawartej pomiędzy sprzedawcą a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „kupujący”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.bioruze.cz (zwanej dalej „serwisem”), za pośrednictwem interfejsu serwisu (zwanej dalej „interfejsem internetowym sklepu”).
1.2. Regulamin nie dotyczy przypadków, w których osobą, która zamierza nabyć towar od sprzedawcy jest osoba prawna lub osoba, która zamawiając towar wykonuje swoją działalność gospodarczą lub w ramach wykonywania samodzielnego zawodu.
1.3. Postanowienia odbiegające od warunków można negocjować w umowie kupna. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.
1.4. Warunki są integralną częścią umowy kupna. Umowa kupna i warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowę kupna można zawrzeć w języku czeskim.
1.5. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedającego. Niniejsze postanowienie nie narusza praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Na podstawie rejestracji kupującego na stronie internetowej kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Kupujący może zamawiać towary ze swojego interfejsu użytkownika (zwanego dalej „kontem użytkownika”). Jeżeli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, kupujący może zamawiać towary również bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.
2.2. Podczas rejestracji na stronie internetowej i zamawiania towarów kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą wprowadzania wszystkich danych. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika i przy zamawianiu towaru sprzedający uważa za prawidłowe.
2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.
2.4. Kupujący nie jest upoważniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika przez osoby trzecie.
2.5. Sprzedający może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez ponad 2 lata lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna (w tym warunki handlowe).
2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedającego, lub niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania urządzeń osób trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY ZAKUPU

3.1. Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna dotyczącej tych towarów. Przepisów art. 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.
3.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów. Podane ceny towarów zawierają podatek od towarów i usług oraz wszelkie związane z tym opłaty. Ceny towarów obowiązują przez czas ich wyświetlenia w interfejsie internetowym sklepu. Postanowienie to nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedawcę umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.
3.3. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru podane w interfejsie internetowym sklepu obowiązują tylko w przypadku, gdy towar jest dostarczany na terenie Republiki Czeskiej.
3.4. W celu zamówienia towaru kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera głównie informacje o:
3.4.1. zamawiany towar (zamówiony towar jest „wkładany” przez kupującego do elektronicznego koszyka w interfejsie internetowym sklepu),
3.4.2. sposób zapłaty ceny zakupu towaru, informację o wymaganym sposobie dostawy zamówionego towaru oraz
3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (zwane dalej łącznie „zamówieniem”).
3.5. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które kupujący wprowadził w zamówieniu, uwzględniając również możliwość wykrycia i poprawienia przez kupującego błędów, które wystąpiły przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk „Potwierdź zamówienie”. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe.
3.6. Wysłanie zamówienia jest uważane za czynność kupującego, która jednoznacznie identyfikuje zamawiany towar, cenę kupna, osobę kupującego, sposób zapłaty ceny kupna i jest wiążącym projektem umowy kupna dla umawiającego się imprezy. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia, zapoznanie się z niniejszym regulaminem na stronie internetowej oraz potwierdzenie przez kupującego zapoznania się z niniejszym regulaminem.
3.7. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdzi kupującemu to otrzymanie pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail kupującego”) .
3.8. Sprzedający ma zawsze prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).
3.9. Projekt umowy kupna w formie zamówienia jest ważny przez piętnaście dni.
3.10. Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym powstaje poprzez doręczenie przyjęcia zamówienia (akceptacji), które sprzedający wysyła kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego.
3.11. W przypadku, gdy sprzedający nie może spełnić któregokolwiek z wymagań określonych w zamówieniu, prześle kupującemu na adres e-mail kupującego zmienioną ofertę wskazującą możliwe warianty zamówienia i poprosi kupującego o opinię.
3.12. Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna, a umowa kupna zostaje w takim przypadku zawarta dopiero po akceptacji przez kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.13. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków komunikacji na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) kupujący pokrywa sam, a koszty te nie różnią się od podstawowych wskaźnik.

4. CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Kupujący może zapłacić cenę towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna do sprzedawcy w następujący sposób:
• gotówką za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu;
• przelewem bezgotówkowym na konto sprzedającego nr 2201599266/2010, prowadzone w ČSOB a.s. (zwane dalej „kontem sprzedającego”);
4.2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest również zobowiązany do zapłaty sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.
4.3. Sprzedający nie wymaga od kupującego kaucji lub innej podobnej płatności. Nie narusza to postanowień art. 4.6 Warunków dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.
4.4. W przypadku płatności gotówką lub za pobraniem cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 30 dni od zawarcia umowy kupna.
4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze wskazaniem zmiennego symbolu płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie sprzedającego.
4.6. Sprzedający ma prawo, zwłaszcza jeśli kupujący nie dostarczy dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.8), zażądać zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego. Przepisów § 2119 ust. 1 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.
4.7. Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone kupującemu przez sprzedającego nie mogą się ze sobą łączyć.
4.8. Sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy – fakturę dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy kupna – o ile jest to zwyczajowe w obrocie handlowym lub jeśli jest to wymagane przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa. Sprzedający nie jest płatnikiem VAT. Dokument podatkowy – sprzedawca wystawia kupującemu fakturę po zapłaceniu ceny towaru i przesyła ją w formie elektronicznej na adres e-mail kupującego.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu Cywilnego nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna m.in.:
5.1.1. o dostawie towarów, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia,
5.1.2. o dostawie napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po trzydziestu dniach i których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli sprzedawcy,
5.1.3. o dostawie towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby
5.1.4. o dostawie towarów łatwo psujących się, a także towarów, które po dostawie zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,
5.1.5. o dostarczeniu towaru w zamkniętym opakowaniu, który kupujący wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie ma możliwości jego zwrotu,
5.1.6. o dostarczeniu nagrania dźwiękowego lub wideo albo programu komputerowego, jeżeli naruszyło jego oryginalne opakowanie,
5.1.7. o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism,
5.1.8. o dostarczanie treści cyfrowych, jeżeli nie zostały dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie ma prawa do odstąpienia od umowy.
5.2. Jeśli nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 5.1 lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od umowy kupna, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu czternastu (14) dni zgodnie z postanowieniami § 1829 , par. 1 Kodeksu Cywilnego od odbioru towaru, przy czym w przypadku, gdy przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od dnia odbioru ostatniej dostawy towaru dobra. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać wysłane do sprzedającego w terminie określonym w zdaniu poprzednim.
5.3. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z udostępnionego przez sprzedającego wzoru formularza, który stanowi załącznik do regulaminu. Odstąpienie od umowy kupna może zostać wysłane przez kupującego na adres miejsca prowadzenia działalności lub siedziby sprzedającego. Do doręczenia odstąpienia od umowy stosuje się postanowienia art. 11 niniejszego regulaminu. Przedsiębiorca bez zbędnej zwłoki potwierdza konsumentowi swoją akceptację w formie tekstowej.
5.4. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych umowa kupna zostaje anulowana od początku. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy sprzedającemu. W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony zwykłą drogą pocztową.
5.5. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych, sprzedający zwróci środki otrzymane od kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna przez kupującego, w taki sam sposób jak sprzedawca otrzymał je od kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia zapewnionego przez kupującego, gdy towary zostaną zwrócone przez kupującego lub w inny sposób, jeśli kupujący wyrazi na to zgodę i kupujący nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu otrzymanych środków, zanim kupujący zwróci mu towar lub udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.
5.6. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej towarowi z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu.
5.7. Dopóki kupujący nie przejmie towaru, sprzedający ma prawo w każdej chwili odstąpić od umowy kupna. W takim przypadku sprzedający zwróci kupującemu cenę kupna bez zbędnej zwłoki, bez gotówki na konto wskazane przez kupującego.
5.8. W przypadku przekazania kupującemu prezentu wraz z towarem, umowa podarunkowa między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta pod warunkiem zerwania, że ​​w przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy kupna umowa podarunkowa dotycząca takiego prezentu przestaje obowiązywać i kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru sprzedającemu wraz z wręczonym prezentem.

6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

6.1. W przypadku, gdy środek transportu zostaje zakontraktowany na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym środkiem transportu.
6.2. Jeżeli zgodnie z umową kupna sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar na miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w momencie dostawy.
6.3. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż określono w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z wielokrotnym dostarczeniem towaru, lub koszty związane z inną metodą dostawy.
6.4. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru oraz, w przypadku jakichkolwiek wad, do niezwłocznego powiadomienia przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione wtargnięcie do przesyłki, kupujący nie musi przyjmować przesyłki od przewoźnika.

7. PRAWA Z NIEWŁAŚCIWEGO WYKONANIA

7.1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw z tytułu wadliwego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy (w szczególności przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 kodeksu cywilnego).
7.2. Sprzedający odpowiada wobec kupującego, że towar przy odbiorze jest wolny od wad. W szczególności sprzedający odpowiada wobec kupującego, że w momencie przejęcia towaru przez kupującego:
7.2.1. towar ma uzgodnione przez strony właściwości, a w przypadku braku umowy ma właściwości, które opisał sprzedawca lub producent lub których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie reklamy realizowane przez nich,
7.2.2. towar nadaje się do celu wskazanego przez sprzedawcę lub do którego tego rodzaju towar jest zwykle używany,
7.2.3. jakość lub konstrukcja towaru odpowiada zakontraktowanej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub projekt zostały określone zgodnie z zakontraktowaną próbką albo wzorem,
7.2.4. czy towary są w odpowiedniej ilości, miary lub wadze i?
7.2.5. towar spełnia wymagania przepisów prawa.
7.3. Postanowienia zawarte w art. towar używany ma wadę odpowiadającą stopniowi użytkowania lub zużycia, jakie posiadał towar w chwili odbioru przez kupującego lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.
7.4. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od odbioru, uważa się, że towar był już wadliwy w momencie odbioru.
7.5. Prawa z nienależytego wykonania przysługują kupującemu pod adresem siedziby sprzedającego, jeżeli uznanie reklamacji jest możliwe w zakresie asortymentu sprzedanego towaru, ewentualnie również w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Za moment zgłoszenia reklamacji uważa się moment, w którym sprzedający otrzyma od kupującego reklamowany towar.
7.6. Dodatkowe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady mogą być uregulowane w procedurze reklamacyjnej sprzedawcy.

8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

8.1. Kupujący nabywa własność towaru płacąc pełną cenę zakupu towaru
8.2. W stosunku do kupującego sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu postanowień § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.
8.3. Pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna jest Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, ID: 000 20 869, adres internetowy: http: //www.coi.cz
8.4. Sprzedający jest upoważniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Inspekcję handlową przeprowadza właściwy urząd handlowy na obszarze swojej właściwości. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawuje nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa w określonym zakresie nadzoruje m.in. przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami.
8.5. Kupujący niniejszym przejmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 par. 2 Kodeksu Cywilnego.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Ochronę danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną, zapewnia ustawa nr 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.
9.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, NIP, adres e-mail, numer telefonu (dalej „dane osobowe”).
9.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna oraz w celu prowadzenia konta użytkownika. Jeżeli kupujący nie wybierze innej opcji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego również w celu przesyłania kupującemu informacji i wiadomości handlowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna.
9.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do poprawnego i zgodnego z prawdą podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, przy składaniu zamówienia z interfejsu internetowego sklepu) oraz że jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki o zmianie swoich danych osobowych. dane.
9.5. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych kupującego podmiotowi trzeciemu jako podmiotowi przetwarzającemu. Poza osobami przewożącymi towary, dane osobowe nie będą przekazywane przez sprzedawcę osobom trzecim bez uprzedniej zgody kupującego.
9.6. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.
9.7. Kupujący potwierdza, że ​​podane dane osobowe są zgodne z prawdą oraz że został poinformowany, że jest to dobrowolne podanie danych osobowych.
9.8. W przypadku, gdy kupujący uważa, że ​​sprzedawca lub podmiot przetwarzający (art. 9.5) przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem ochrony życia prywatnego i osobistego kupującego lub z naruszeniem prawa, zwłaszcza jeśli dane osobowe są niedokładne pod względem w celu ich przetwarzania może:
9.8.1. poprosić sprzedawcę lub przetwórcę o wyjaśnienie,
9.8.2. zażądać od sprzedawcy lub podmiotu przetwarzającego usunięcia powstałego w ten sposób warunku.
9.9. Jeżeli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, sprzedawca jest zobowiązany do udzielenia mu tych informacji. Sprzedawca ma prawo żądać rozsądnej zapłaty nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji w celu udzielenia informacji zgodnie ze zdaniem poprzednim.

10. WYSYŁANIE WIADOMOŚCI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIES

10.1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji dotyczących towarów, usług lub działalności sprzedającego na adres e-mail kupującego oraz wyraża zgodę na przesyłanie przez sprzedającego wiadomości handlowych na adres e-mail kupującego.
10.2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie na swoim komputerze tzw. cookies. W przypadku, gdy możliwe jest dokonanie zakupu na stronie internetowej i wypełnienie zobowiązań sprzedającego wynikających z umowy kupna bez przechowywania tak zwanych plików cookie na komputerze kupującego, kupujący może w dowolnym momencie odwołać zgodę zgodnie z poprzednim zdaniem .

11. DOSTAWA

11.1. Powiadomienia dotyczące relacji między sprzedającym a kupującym, w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy kupna, muszą być dostarczone listem poleconym, chyba że umowa kupna stanowi inaczej. Zawiadomienia doręcza się na odpowiedni adres kontaktowy drugiej strony i uważa się za doręczone i skuteczne z chwilą doręczenia pocztą, z wyjątkiem zawiadomienia o odstąpieniu przez Kupującego, w którym to przypadku odstąpienie jest skuteczne, jeżeli zawiadomienie zostanie wysłane przez Kupującego w okresie do odstąpienia od umowy.
11.2. Za doręczone uważa się również zawiadomienia, których przyjęcia odmówił adresat, które nie zostały odebrane w okresie przechowywania lub zostały zwrócone jako niedoręczalne.
11.3. Kontrahenci mogą kierować do siebie regularną korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w koncie użytkownika kupującego lub wskazany przez kupującego w zamówieniu, lub na adres podany na stronie sprzedawcy.


12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Nie narusza to praw konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
12.2. Jeżeli którekolwiek postanowienie regulaminu jest nieważne lub nieskuteczne lub stanie się takie, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Nieważność lub bezskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy kupna lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.
12.3. Umowa kupna, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
12.4. Załącznikiem do regulaminu jest wzór formularza odstąpienia od umowy kupna.
12.5. Dane kontaktowe sprzedawcy: info@bioroza.pl, +48511029677.

Program lojalnościowy
Program lojalnościowy

Nagradzamy każdą recenzję produktu.

Porada eksperta
Porada eksperta

Dostarczamy najwyższej jakości usługi i produkty.

Niezawodność dostawy
Niezawodność dostawy

Przy zakupach powyżej 260zł otrzymasz od nas bezpłatną wysyłkę.

Nasza produkcja
Nasza produkcja

Tworzymy dla Ciebie produkty wysokiej jakości

Darmowa wysyłka
Darmowa wysyłka

przy zakupie powyżej 260zl.

Satysfakcja gwarantowana
Satysfakcja gwarantowana

Czy to nie pasuje? Oddaj to.

Porada eksperta
Porada eksperta

Chętnie doradzimy Państwu w wyborze.

Nagroda za recenzję
Nagroda za recenzję

Recenzja = aż do 2zł zwrotu.